ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

 1. นิยามและการตีความ
 2. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ให้ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายในที่นี้
 3. การสั่งซื้อสินค้า
  1. เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยพีเอสไอเป็นครั้งคราวไปทั้งนี้ พีเอสไอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆก็ได้และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว
  2. รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าพีเอสไอจะพยายามอย่างเต็มในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า พีเอสไอไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์มที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
  3. การส่งคำสั่งซื้อของท่าน:
   1. ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อของฉัน” พีเอสไอจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ
   2. ในกรณีท่านต้องการสินค้านอกเหนือจากรายการที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มการสั่งซื้อ  หรือสินค้าที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มแต่ต้องการจำนวนมากเป็นพิเศษ พีเอสไอถือว่ากรณีนี้เป็นการขายสินค้าในลักษณะพิเศษ เป็นสินค้าโครงการ ซึ่งพีเอสไอจะทำใบเสนอราคาขายแยกต่างหากจากการขายในกรณีปรกติ และการรับคำสั่งซื้อทุกครั้ง ท่านต้องวางเงินมัดจำค่าสินค้าเป็นเช็คล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาสินค้าแต่ละใบ
   3. การสั่งซื้อสินค้าในลักษณะพิเศษในข้อ 2.3.2 ยังถือว่าเป็นการทำสัญญาซื้อขายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้
  4. การสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ที่จะสำรองสินค้าไว้ให้เพียงพอต่อการใช้ของลูกค้าเอง รวมถึงการสำรองเพื่อความผิดพลาดที่อาจเกิดเมื่อมีการนำสินค้าไปผ่านกระบวนการ พีเอสไอปราศจากซึ่งความรับผิดชอบใดๆในกระบวนการใช้งานของลูกค้า
  5. คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆอีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้วและพีเอสไอมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีกและโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใดๆไปยังท่านอีก อย่างไรก็ตามในบางกรณีดังระบุไว้ในข้อ 8 ท่านอาจจะร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งพีเอสไอจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอโดยถือหลักการใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในทางการค้าขาย อย่างไรก็ดี พีเอสไอไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใดๆ
  6. ข้อสงวนสิทธิของพีเอสไอเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ: พีเอสไอมีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ตอบรับโดยพีเอสไอจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ท่านได้ยอมรับว่า เว้นแต่ท่านจะได้รับคำตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจากพีเอสไอ พีเอสไอจะไม่ถือเป็นคู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใดๆ ระหว่างพีเอสไอกับท่านในการซื้อขายหรือข้อตกลงอื่นๆเกี่ยวกับสินค้า และด้วยเหตุนี้พีเอสไอจึงไม่ต้องรับผิดใดๆต่อความสูญเสียใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น พีเอสไอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อใดๆที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม
  7. การยกเลิกโดยพีเอสไอในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: พีเอสไอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์มซึ่งในกรณีดังกล่าว พีเอสไอจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลาสามวันพีเอสไอมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตามและไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม
  8. การรับทราบของลูกค้า: ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนดการรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าวหรือการแสดงตนรับรองใดๆ ที่ทำโดยหรือในนามของพีเอสไอแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรืออิงความตามคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูลหรือข้อกำหนดจำเพาะใดๆ ที่อยู่ในเอกสารใดๆ เช่น แคตตาล็อกหรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจัดทำโดยพีเอสไอ ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ในการซื้อขายและสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญาโดยยินยอมให้พีเอสไอจัดหาสินค้าที่ค่าบริการหรือราคาต่ำกว่าที่พีเอสไออาจจะทำได้และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม
  9. จะไม่มีการแสดงตนรับรองหรือรับประกัน: โดยไม่กระทบต่อผลบังคับของข้อ 2.7 ข้างต้น:
   1. จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือถือว่ามีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวหรือมีการรับประกันใดๆ หรือถือว่ามีการรับประกันใดๆ ในเรื่องอายุการใช้งานหรือความคงทนของสินค้าที่จัดส่งให้หรือรับประกันว่าสินค้านั้นจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะใดๆ โดยไม่คำนึงว่าพีเอสไออาจจะทราบหรือได้รับทราบในภายหลังถึงวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่
   2. พีเอสไอมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าวไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆหรือไม่หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่งรายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของพีเอสไอในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งพีเอสไอไม่ได้ให้การรับประกันใดๆในเรื่องคุณภาพสถานะสภาพหรือความเหมาะสมของสินค้า
   3. พีเอสไอไม่ต้องรับผิดใดๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอกและผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมในข้อชำรุดบกพร่องการเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจากพีเอสไอก่อนการเพิ่มเติมหรือตกแต่งโดยเฉพาะที่ไม่ได้มาจากพีเอสไอ
   4. พีเอสไอไม่ต้องรับผิดใดๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง หรือการทดสอบใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติการจงใจทำให้เสียหายความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การเก็บรักษาไม่เหมาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพีเอสไอ (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากพีเอสไอ
   5. พีเอสไอไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการซ่อมแซมหรืองานเยียวยา ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากพีเอสไอก่อนและลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้พีเอสไอต่อความสูญเสียใดๆทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว
   6. พีเอสไอไม่ต้องรับผิดใดๆภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงินและ
   7. พีเอสไอไม่ต้องรับผิดใดๆก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใดๆในสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)
  10. ทรัพย์สินทางปัญญา:
   1. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของพีเอสไอหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของพีเอสไอ ลูกค้ายังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของพีเอสไอหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของพีเอสไอแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อหรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของพีเอสไอ ลูกค้าตกลงที่จะส่งคืนเอกสารข้อมูลสินค้าและ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าวเมื่อพีเอสไอร้องขอ
 4. การส่งมอบสินค้า
  1. ที่อยู่: การส่งมอบสินค้าให้ทำ ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่านโดยพีเอสไอ (หรือตัวแทนของพีเอสไอ)
  2. ค่าบริการในการส่งมอบ และ บรรจุหีบห่อ:
   1. พีเอสไอ อาจจัดส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งพิจารณาตามพื้นที่บริการ, ประวัติการซื้อขาย และ ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า โดยถือเป็นสิทธิ์ที่พีเอสไอจะพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียว  โดยจะระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
   2. หากเกิดกรณีไม่รับการส่งมอบสินค้า พีเอสไอสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการนำสินค้ากลับ และ ส่งมอบสินค้าในครั้งถัดไปกับลูกค้าได้ ถึงแม้จะเป็นการสั่งซื้อในสัญญาอื่นๆถัดไป โดยมิได้ริดรอนสิทธิ์ใดตามสัญญานี้ตามที่พีเอสไอพึงได้รับการเยียวยา
  3. การบรรจุหีบห่อ
   1. ลูกค้าจะยึดถือข้อมูลตามใบส่งสินค้าเป็นหลัก ถึงแม้หีบห่อจะมีข้อมูลไม่ตรงกับใบส่งสินค้าก็ตาม
   2. พีเอสไอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกการบรรจุหีบห่อให้เหมาะสมกับกระบวนการและการส่งมอบ การบรรจุหีบห่อมิได้เป็นสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายระหว่างลูกค้า หรือมีผลต่อสัญญาซื้อขายระหว่างลูกค้าแต่ประการใด
  4. การติดตามสินค้า: ท่านอาจจะติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าได้ที่หน้า “ติดตามคำสั่งซื้อ” ของแพลตฟอร์ม
  5. การขนส่งโดยผู้รับเหมาช่วง
   1. ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผู้รับสินค้าซึ่งอาจเป็นผู้รับเหมาส่งสินค้าช่วง ถึงแม้พีเอสไอ และ/หรือผู้รับชดใช้ของพีเอสไอจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วงใดๆ ก็ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบในการใช้งานผู้รับเหมาช่วงนั้น ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการของผู้รับเหมาช่วงถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง
   2. การส่งมอบสินค้าให้ผู้รับเหมาช่วงให้ถือเป็นการส่งสินค้าแก่ตัวแทนของลูกค้า และถึอว่าพีเอสไอได้ทำการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายโดยสมบูรณ์
  6. กรอบเวลาในการส่งมอบ: ท่านรับทราบว่าการส่งมอบสินค้าขึ้นกับสินค้าคงคลัง พีเอสไอจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านภายในกรอบเวลาในการส่งมอบดังระบุในหน้าเพจที่เกี่ยวข้องที่แสดงรายการสินค้า แต่ท่านรับทราบว่าขณะที่ข้อมูลสต็อกสินค้าบนแพลตฟอร์มมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ในบางกรณี สินค้าอาจจะหมดไประหว่างการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว กรอบเวลาในการส่งมอบทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นการประมาณการเท่านั้น และความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ หากการส่งมอบสินค้าของท่านต้องล่าช้าออกไป พีเอสไอจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์และสินค้าของท่านจะถูกส่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อพีเอสไอมีสินค้า เวลาสำหรับการส่งมอบไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และพีเอสไอ (หรือตัวแทนพีเอสไอคนใดก็ตาม) ไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าใดๆ ในการส่งมอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
  7. ถือว่าได้รับแล้ว:
   1. ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในวันกำหนดส่งมอบและท่านได้แจ้งให้ พีเอสไอ ทราบภายใน 3 วันหลังจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว พีเอสไอจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการหาพิกัดของสินค้าและส่งมอบสินค้า หากพีเอสไอไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 3 วันนับจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าวจะถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว
   2. หากลูกค้าเลือกมารับสินค้าที่คลังสินค้าเอง บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอภินันทนาการ และจะไม่มีส่วนลด หรือสิทธิ์ประโยชน์อื่นเพิ่มเติมให้.
  8. ลูกค้าไม่รับการส่งมอบ:
   1. หากลูกค้าไม่มารับการส่งมอบสินค้า (นอกเหนือจากเหตุใดๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมโดยลูกค้าหรือจากเหตุความผิดของพีเอสไอ) เช่นนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่พีเอสไอมี พีเอสไออาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   2. ลูกค้าต้องรับผิดชอบกำหนดตัวผู้รับมอบสินค้าไว้พร้อมแจ้งเวลาที่นัดหมาย จุดนัดหมายที่จะรับสินค้า หากพนักงานจัดส่งสินค้าไปถึงจุดนัดหมายและไม่พบผู้รับสินค้า บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานจัดส่งจะต้องใช้ความพยายามในการติดต่อลูกค้าตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในการลงทะเบียน หากเกินกว่า 15 นาที และพนักงานจัดส่งไม่สามารถจะติดต่อลูกค้า และ/หรือ ผู้รับมอบสินค้าได้ บริษัทฯ ถือว่าไม่มีผู้รับสินค้าและเป็นการส่งมอบที่ไม่สมบูรณ์ตามข้อ 3.8.1
 5. ราคาของสินค้า
  1. ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังพีเอสไอ (ผ่านทางแพลตฟอร์ม)
 6. การชำระเงิน
  1. ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใดๆที่กำหนดโดยพีเอสไอในช่วงเวลานั้นๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อพีเอสไอตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้าขึ้นแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำแก่พีเอสไอ
  2. เงื่อนไขเพิ่มเติม: วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกำหนดโดยพีเอสไอเป็นครั้งคราวไป
  3. วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับพีเอสไอ ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ พีเอสไอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใดๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใดๆ
  4. การเรียกเก็บเงิน: พีเอสไออาจจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินใดๆ ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
  5. การแจ้งยอดชำระเงิน:
   1. ทางพีเอสไอ อาจจะแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระด้วยข้อความทางโทรศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ข้อมูลตามใบแจ้งหนี้ยังถือว่าเป็นข้อมูลยืนยันหลัก
  6. การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม พีเอสไอมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่พีเอสไออาจมีได้
  7. การคืนเงินที่ชำระ:
   1. เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับกระบวนการภายในของบริษัท
   2. การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว
   3. เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว
 7. การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน
  1. นโยบายการคืนสินค้า: สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า ที่ระบุไว้ในhttps://www.lazada.co.th/helpcenter/returns-refunds พีเอสไอไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้าใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของพีเอสไอ หากพีเอสไอตกลงให้มีการคืนสินค้า พีเอสไอจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้
  2. การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติ: ภายใต้บังคับข้อ 6.1 ภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ท่านอาจจะขอคืนสินค้าได้เมื่อท่าน:
   1. ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือ
   2. ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย
  3. การซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือการลดราคา: นอกเหนือจากการส่งคืนสินค้าที่ผิดหรือเสียหายภายใต้ข้อ 6.2แล้ว ลูกค้าอาจจะขอให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าดังกล่าวก็ได้ โดยคำขอดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้เมื่อได้แจ้งคำขอให้พีเอสไอทราบแล้ว และลูกค้าไม่อาจจะกลับไปขอส่งคืนสินค้าตามข้อ 6.2 ได้อีกในภายหลัง ในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม พีเอสไอมีดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการยอมลดราคาให้ลูกค้าตามสัดส่วนของมูลค่าที่ลดลงของสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด การลดราคานั้นจะไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ (15%) ของราคาของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อมีการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือลดราคาตามที่กล่าวมาแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ กับพีเอสไออีก
  4. การเปลี่ยนทดแทนสินค้า: เมื่อพีเอสไอทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพีเอสไอ และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวควรจะขนส่งกลับมาให้พีเอสไอโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  5. ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย: ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่พีเอสไอได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว (ผ่านพีเอสไอ หรือตัวแทนของพีเอสไอ)
 8. คำถามและข้อร้องเรียน
 9. หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อพีเอสไอ โดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม
 10. การยกเลิก
  1. การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าก่อนที่พีเอสไอจะจัดส่งสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าวโดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังพีเอสไอ ที่ www.lazada.co.th/contact หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ท่านไม่อาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าได้ แต่อาจทำได้เพียงส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขในข้อ 6
  2. การยกเลิกโดยฝ่ายพีเอสไอ: ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดในการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ พีเอสไอ อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใด ๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใด ๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:
   1. สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
   2. ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
   3. ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี
   4. มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า หรือลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้
 11. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์ในสินค้า
  1. ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่พีเอสไอได้เสนอที่จะส่งมอบสินค้าแล้ว
  2. กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังลูกค้าจนกว่าพีเอสไอจะได้รับเงินสดหรือเงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ซึ่งราคาของสินค้า และสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขายโดยพีเอสไอให้แก่ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้าหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้
  3. จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะผ่านไปยังลูกค้า ลูกค้าต้องยึดถือสินค้าไว้ในฐานะตัวแทนของพีเอสไอและผู้รับฝากสินค้า และต้องดูแลรักษาสินค้าแยกต่างหากจากสินค้าที่เป็นของลูกค้าเอง
  4. ระหว่างเวลาที่กรรมสิทธิ์ของสินค้ายังคงอยู่กับพีเอสไอ ลูกค้าตกลงกับพีเอสไอว่าลูกค้าจะแจ้งให้พีเอสไอทราบโดยทันทีถึงเรื่องใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของพีเอสไอในสินค้านั้น และลูกค้าจะให้ข้อมูลใด ๆ แก่พีเอสไอ เกี่ยวกับสินค้าตามที่พีเอสไอควรทราบเป็นครั้งคราวไป
  5. จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผ่านไปยังลูกค้า (และต่อเมื่อสินค้ายังคงมีอยู่และไม่ได้มีการนำไปขายต่อ) พีเอสไอจะยังคงมีสิทธิ ในการเรียกให้ลูกค้าส่งมอบสินค้ากลับคืนให้พีเอสไอไม่ว่าเวลาใด ๆ ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พีเอสไอขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าในเรื่องส่งคืนสินค้าและยังสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหลายรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากลูกค้า
  6. ลูกค้าไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของพีเอสไอไปจำนำ หรือนำไปค้ำประกันด้วยประการใด ๆ ในหนี้ใด ๆ แต่หากลูกค้าได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้พีเอสไอจะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที (โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่พีเอสไอมี)
  7. หากข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อ 9 นี้ไม่มีผลบังคับเนื่องจากกฎหมายของประเทศที่สินค้าตั้งอยู่ ให้ถือว่าได้นำหลักการทางกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในการคงกรรมสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในประเทศนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้เกิดผลบังคับกับเจตนาเดิมที่แสดงอยู่ในเงื่อนไข และลูกค้าจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงในการทำให้เกิดผลบังคับดังกล่าว
  8. ลูกค้าจะชดใช้ให้พีเอสไอในความสูญเสียหรือเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้า อันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของพีเอสไอภายใต้เงื่อนไขข้อนี้
 12. การจำกัดความรับผิด
  1. การเยียวยาเฉพาะของลูกค้า: การเยียวยาที่กำหนดในข้อ 6 เป็นการเยียวยาสำหรับลูกค้าเฉพาะท่านแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า
  2. ความรับผิดสูงสุด: โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของพีเอสไอที่มีต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่พีเอสไอภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว
  3. การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของพีเอสไอไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใด ๆ หรือไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ):
   1. จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มคนอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใด ๆ
   2. การขายสินค้าให้ท่าน หรือการใช้งานสินค้านั้นหรือการนำไปขายต่อโดยท่าน และ
   3. ข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และหรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสินค้า หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพีเอสไอในเรื่องการใช้งานสินค้า (ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)
 13. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. การอ้างอิงถึง “พีเอสไอ”: การอ้างอิงถึง “พีเอสไอ” ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้ใช้บังคับกับทั้งการกระทำของพีเอสไอ และ/หรือในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์ม สำหรับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ
  2. สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสิทธิและการเยียวยาของพีเอสไอภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่พีเอสไออาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่พีเอสไอไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม (ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือความยุติธรรม ถ้ามี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของพีเอสไอในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม
  3. ไม่มีการสละสิทธิ: การที่พีเอสไอไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ในภายหลัง พีเอสไอยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของตนในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
  4. การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
  5. สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดหรือตรงกับรายรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
  6. กฎหมายที่ใช้บังคับ: เงื่อนไข และ ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย
  7. เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 11.6 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การยกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญา อาจจะระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดใด ๆ โดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา
  8. การคุ้มครองชั่วคราว: พีเอสไออาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากพีเอสไอพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ
  9. การแก้ไขเพิ่มเติม: พีเอสไออาจมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่พีเอสไอจะได้กำหนด(ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) พีเอสไออาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่พีเอสไอระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ สิทธิของพีเอสไอในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้โดยวิธีการดังกล่าวใช้ร่วมกันกับพีเอสไอ (ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่พีเอสไอกำหนด) และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งยัง อาจจะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใด ๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น
  10. การแก้ไขข้อผิดพลาด: พีเอสไอไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของพีเอสไอ ที่อาจมีการแก้ไข
  11. สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไข และ ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้คือเงินบาทไทย
  12. สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับพีเอสไออันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้
  13. ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยพีเอสไอที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างพีเอสไอกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว
  14. การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: พีเอสไอสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของตนอันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่พีเอสไอเห็นว่าเหมาะสม
  15. การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากพีเอสไอ พีเอสไออาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้
  16. เหตุสุดวิสัย: พีเอสไอไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของพีเอสไอ
  17. -จบ-

เอกสารแนบท้าย1

นิยามและการตีความ

 1. นิยาม เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:
  1. “วันทำการ” หมายถึง วัน (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดพิเศษที่จะแจ้งล่วงหน้าเป็นครั้งคราวไป) ที่ธนาคารโดยทั่วไปเปิดทำการในประเทศไทย
  2. “เวลาทำการ” หมายถึงเวลา 8.00น. ถึง 17.00 น. ในวันทำการตามเวลาในประเทศไทย
  3. “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ
  4. “สัญญาที่ทำกับลูกค้า” ให้เป็นไปตามที่ให้ความหมายไว้ข้อ 2.6
  5. “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา
  6. “ผู้ได้รับชดใช้ของพีเอสไอ” หมายถึงพีเอสไอ และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของพีเอสไอ
  7. “พีเอสไอ” หมายถึง บริษัท พีเอสไอ จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105555040244 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 689 ห้องเลขที่ 2901 ชั้น 29 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
  8. “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้า ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม
  9. “การสูญเสีย” หมายถึง การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่
  10. “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย
  11. “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับพีเอสไออาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
  12. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต
  13. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง
   1. ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยพีเอสไอซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.lazada.co.th และ
   2. แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยพีเอสไอ ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์
  14. “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม
  15. “การรับประกันสินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม
  16. “นโยบายการคืนสินค้า” หมายถึง นโยบายการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ใน https://www.lazada.co.th/helpcenter/returns-refunds
  17. “บริการ” หมายถึง บริการ ข้อมูล และฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้งานโดยพีเอสไอบนแพลตฟอร์ม
  18. “เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง ข้อ 1 ถึง 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
  19. “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า และกำหนดไว้ใน https://www.lazada.co.th/terms-conditions/
  20. “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์ม
  21. “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับพีเอสไอ
  22. “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุมากกว่า 18 ปี หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 2. การตีความ: การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวัน ให้หมายถึงวันตามปฏิทิน และคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึงเดือนตามปฏิทิน หัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไข และ ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใด ๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกัน ข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่พีเอสไอ และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่พีเอสไอมากกว่า